Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
 

1. ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА
(ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТКА ПО ЗАЯВКА)

2. ПРОИЗВОДСТВО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ (изпълняват се по заявка)

2.1 Машини за нарязване на тръбни резби

2.2 Тръбоогъващи машини

2.3 Приспособления за изработване на декоративни елементи

 

3. СРЕДСТВА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ

3.1 Безконтактни индуктивни датчици

Устройство, принцип на действие, област на приложение,
монтаж, технически параметри и начини на заявка.

Изпълнение:

 

3.2 Оптикоелектронни датчици

Изпълнение:

4. ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА.

5. ПРОИЗВОДСТВО НА ОРЪЖЕЙНИ И ОХРАНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

6. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ДРУГИ УСЛУГИ
(ПО ЗАЯВКА)