Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
   
СРЕДСТВА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ  

Безконтактни индуктивни датчици

Изпълнение:

Оптикоелектронни датчици

Изпълнение: