Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   

 

Прецизен медицински апарат за инфузия “ПРИМА 01”
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Прецизният медицински апарат за инфузия “ПРИМА 01” е предназначен за продължително, дозирано вливане на минимални или критични количества инфузионни разтвори по венозен път с точно определени скорости, в съответствие с предварително зададената работна програма.

 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- анестезиология;
- интензивно лечение;
- хормонална терапия;
- неонатология;
- онкология;
- акушеро–гинекология и др.

Прецизният медицински апарат за инфузия “ПРИМА 01” е разработен според най-съвременните изисквания към медицинските уреди. Благодарение на усъвършенстваната технология, той се отличава с висока надеждност и лесна експлоатация.


ЗАХРАНВАНЕ

- с променлив ток от ел. мрежа: 220 V ~
- с постоянен ток : 12 V -
- с вградени акумулаторни батерии гарантират 2 часа непрекъсната работа


СИГУРНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В РАЗЛИЧНИ УСЛОВИЯ:

- стационарно в болничните заведения;
- в транспортни средства за “Бърза помощ”;
- при полеви условия.

Вграденото микропроцесорно управление гарантира високо технологично ниво на инфузионния апарат. Осигурява предварително задаване и последователно автоматично изпълнение на девет режима на инфузия. Електронният блок обезпечава висока точност на скоростта на преместване на изпълнителния механизъм, а оттам и на подаване на потока медикамент и заедно с това контролира непрекъснато зададените в работната програма параметри.
Изпълнителният механизъм осигурява равномерно, постъпателно движение на буталото на спринцовката.
Пултът на уплавление (клавиатура) дава възможност за въвеждане на работната програма и свързаните с нея манипулации.
Светодиодният дисплей дава бърза светлинна и звукова информация за работното състояние и причините за аларма.
Клавиатурата има два дисплея и бутони с различно функционално предназначение. Възможна е работа с три типа спринцовки: - 50 ml “BRAUN”, 25 ml “BRAUN”, 50 ml “Момина крепост”.

АЛАРМЕНИ СИГНАЛИ

- сработване на изпълнителния механизъм;
- край на инфузията;
- 1 ml преди края на спринцовката;
- противоналягане, по-голямо от 80 ± 20 кРа;
- разреден акумулатор.

Т Е Х Н И Ч Е С К А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
- дебит от 0,1 до 99,9 ml/h
- минимална разрешителна способност

    за дебит
    за количество


0,1 ml/h
0,1 ml
- точно дозиране ± 3%
- тегло 3,5 кг
- габаритни размери 300х160х110 mm
- консумирана мощност 16 VA