Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   

 

Аспирационна помпа тип “ПАМ 4/75”
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:


Аспрационната помпа е меди-цински апарат, предназначен за изсмукване на екскрети при операции, през следопера-ционния период и при лечение на различни възпали-телни процеси.
Помпата намира приложение в хирургични, гинекологични и реанимационни отделения.


ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

Помпата е оборудвана с високонадежден мембранен агрегат, при работата на който не е необходимо допълнително техническо обслужване.
Необходимото подналягане при аспириране се установява посредством безстепенен ръчен регулатор.
На лицевата страна на кутията е монтиран вакуумметър, чрез който се отчита степента на подналягането.
В следствие на създаваното подналягане, течността, посредством аспирационните накрайници и гъвкавите тръбопроводи, постъпва в банката.
Помпата е снабдена с устройство, обезпечаващо спирането на аспирирането при напълване на банката с екскрет и с микробиологичен филтър с големина на порите 0,22µm.
Аспирационната помпа е окомплектована с набор аспирационни накрайници, обезпечаващи лека и удобна работа.

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
- номинално захранващо напрежение 220 V, 50 Hz
- скорост на аспириране (вода) 4 l/min
- максимално подналягане 75 kPa
- вместимост на банката 3l
- работно положение хоризонтално
- клас на защита срещу поражения от ел. ток клас І по БДС 13548 - 86
- степен на защита
IP 30
- работна температура от + 10° C до + 40° C
- относително влажност до 80% при + 20° C
- габаритни размери 450x290x160 mm
- тегло 9 kg