Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
БЕЗКОНТАКТНИ ИНДУКТИВНИ ДАТЧИЦИ


Устройство:

Индуктивните датчици (сензори) се състоят от генератор, демодулатор, тригер и усилвател.

Принцип на действие:
При навлизане на метален обект в електромагнитното поле, образувано пред активната повърхност на датчика, се индуцират вихрови токове, които променят амплитудата на генерираните високочестотни колебания. Демодулаторът преобразува тези колебания в сигнал с постоянно напрежение, който задействува тригера. Формираните от него две дискретни нива след допълнително усилване представляват изходния сигнал на датчика.

Област на приложение:
Безконтактните индуктивни датчици служат за комутиране на постояннотокови и променливотокови електрически вериги. Използват се при автоматични линии, металорежещи, текстилни, дървообработващи, опаковъчни и други машини и там, където се налага решаването на задачи от автоматизацията при условията на: висока запрашеност, влага, смазочни течности, масла, вибрации и продължителен режим на работа.


Монтаж в метална плоча:

Екраниран датчик тип М
/метален корпус/
Неекраниран датчик тип П
/пластмасов корпус/

 

Хистерезис:

Хистерезисът на превключване означава разстоянието между точките на включване и изключване при аксиално движение на измервателната пластина.

Разстояние на включване:

Разстоянието на включване S се измерва между активната повърхност на датчика и най-близката точка на обекта.
Номиналното разстояние на включване Sn се измерва с помощта на стандартна измервателна пластина при номинални работни условия. Измервателната пластина се изработва от Стомана 37, има форма на квадрат със страна, равна на диаметъра на активната повърхност на датчика и дебелина 1 ± 0,05 mm.
Реалното разстояние на включване Sr при номинални захранващо напрежение и работна температура е:
Sr = Sn ± 10%

Работното разстояние на включване Sa представлява разстоянието на включване при конкретен обект в целия обхват на захранващи напрежения и работна температура.
Sa = Sr - 10%


Корекционен коефициент /К/:
При работа с различни метали стойността на номиналното разстояние на включване трябва да се коригира със следните коефициенти:

S = K • Sn

материал
K
Чугун
Стомана 37
Алуминиево фолио 0,05 mm
Неръждаема стомана
Месинг
Алуминий
Мед
1,10
1,00
0,90
0,70
0,40
0,35
0,30

Захранващо напрежение:
Това е областта от работни напрежения, в която се гарантира работоспособността на датчика.


Пулсации на захранващото напрежение:
Пулсациите на захранващото напрежение при датчиците за постоянно напрежение не трябва да надвишават 10% от стойността на изправеното напрежение.


Начин на заявка:

Забележки:
- Датчиците са със степен на защита IP 67.
- По заявка на клиента могат да се изработят нестандартни датчици:с други размери и корпуси /цилиндрични без резба, паралелепипедни и др./, степен на защита ІР68 и др.
- Дължината на присъединителния кабел е 2м. По заявка дължината на кабела може да бъде увеличена до 10м.